Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua kho bạc nhà nước huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1 MB, 100 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O

ĐẠ I HOC HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N NGỌ C THÚY

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SỐT CHI NGÂN SÁCH
THƯ Ờ NG XUYÊN QUA KBNN HUYỆ N TÂN PHÚ ĐÔNG –
TỈ NH TIỀ N GIANG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. PHẠ M XUÂN HÙNG

HUẾ , 2019×