Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị mỹ tho

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (620.67 KB, 100 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

ĐOÀN NGỌ C TIẾ N

PHÁT TRIỂ N NGUỒ N NHÂN LỰ C
TẠ I CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M HỮ U HẠ N
MỘ T THÀNH VIÊN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ MỸ THO

CHUN NGÀNH: QUẢ N LÍ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. PHAN VĂN HÒA

HUẾ , 2019×