Tải bản đầy đủ (.pdf) (192 trang)

Hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.26 MB, 192 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

VÕ THỊ LỆ HỊA

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC ĐẤ U GIÁ QUYỀ N
SỬ

DỤ NG ĐẤ T TRÊN ĐỊ A BÀN THỊ XÃ QUẢ NG TRỊ ,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2018×