Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 122 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
--------

---------

LÊ DUY THANH

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ RỦ I RO TÍN DỤ NG
CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆ P TẠ I
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦ U TƯ

VÀ PHÁT TRIỂ N

VIỆ T NAM - CHI NHÁNH QUẢ NG TRỊ

Chuyên ngành: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
Mã số : 60 34 01 02

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. HOÀNG QUANG THÀNH

HUẾ , 2018
×