Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 125 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N THỊ HỒ NG THỦ Y

TĂNG CƯ Ờ NG CÔNG TÁC CHỐ NG BUÔN LẬ U,
HÀNG GIẢ , GIAN LẬ N THƯ Ơ NG MẠ I
CỦ A LỰ C LƯ Ợ NG QUẢ N LÝ THỊ TRƯ Ờ NG
TRÊN ĐỊ A BÀN TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ
Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. PHÙNG THỊ HỒ NG HÀ

HUẾ , 2018×