Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 134 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHẠ M THỊ THANH THÚY

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG CHO VAY
DOANH NGHIỆ P NHỎ
THƯ Ơ NG MẠ I CỔ

VÀ VỪ A TẠ I NGÂN HÀNG

PHẦ N CÔNG THƯ Ơ NG VIỆ T

NAM – CHI NHÁNH THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

Thừ a Thiên Huế , 2018×