Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không đồng hới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 122 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

ĐẶ NG QUANG THUẬ N

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ
TẠ I CẢ NG HÀNG KHÔNG ĐỒ NG HỚ I

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2018×