Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (985.77 KB, 107 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ

HỒ

THANH TÙNG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N TRỊ RỦ I RO
TRONG THANH TOÁN THẺ TẠ I NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠ I THƯ Ơ NG VIỆ T NAM – CHI NHÁNH HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. PHAN THANH HOÀN

HUẾ , 2018×