Tải bản đầy đủ (.pdf) (131 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (953.71 KB, 131 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THỊ KHÁNH HUYỀ N

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ THUẾ THU
NHẬ P DOANH NGHIỆ P TẠ I CHI CỤ C THUẾ THÀNH
PHỐ

ĐỒ NG HỚ I, TỈ NH QUẢ NG BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ

: 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

HUẾ , 2018×