Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Giải pháp tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (727.64 KB, 112 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
--------

--------

NGUYỄ N THỊ HƯ Ơ NG LAN

GIẢ I PHÁP TĂNG TRƯ Ở NG TÍN DỤ NG
CÁ NHÂN TẠ I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆ P VÀ
PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆ T NAM,
CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯ Ơ NG THỦ Y,
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ
Chuyên ngành : Quả n lý Kinh tế
Mã ngành

: 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SỸ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. NGUYỄ N VĂN TOÀN

Huế , 2018×