Tải bản đầy đủ (.pdf) (151 trang)

Phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng về khách sạn khải hoàn huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 151 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

PHÂN TÍCH Ý KIẾ N ĐÁNH GIÁ CỦ A
KHÁCH HÀNG VỀ KHÁCH SẠ N KHẢ I HOÀN HUẾ

PHAN THỊ THÚY VÂN

Huế 01/2020×