Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet cáp quang của công ty cổ phần viễn thông fpt chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 95 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N

LÒNG TRUNG THÀNH KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I
DỊ CH VỤ INTERNET CÁP QUANG CỦ A CÔNG TY
CỔ

PHẦ N VIỄ N THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ

THÁI THỊ DIỄ M LỆ

Niên khóa: 2016 - 2020×