Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng của quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (919.24 KB, 104 trang )

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
----------BỘ

HUỲ NH NGỌ C HẢ I

GIẢ I PHÁP MỞ

RỘ NG HOẠ T ĐỘ NG BẢ O LÃNH TÍN

DỤ NG CỦ A QUỸ ĐẦ U TƯ

PHÁT TRIỂ N VÀ BẢ O LÃNH

TÍN DỤ NG CHO DOANH NGHIỆ P NHỎ

VÀ VỪ A

TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ
Chuyên ngành: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
Mã số : 60 34 01 02

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. LÊ THỊ PHƯ Ơ NG THẢ O

HUẾ , 2019
×