Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Nâng cao chất lượng công chức cấp xã ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (782 KB, 118 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ THIẾ T

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG CÔNG CHỨ C CẤ P XÃ


HUYỆ N VĨNH LINH, TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. TRƯ Ơ NG TẤ N QUÂN

HUẾ , 2019×