Tải bản đầy đủ (.pdf) (72 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty bảo hiểm mic huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (744.24 KB, 72 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG NGUỒ N NHÂN LỰ C TẠ I
CÔNG TY BẢ O HIỂ M QUÂN ĐỘ I HUẾ

PHÙNG THỊ THANH PHƯ Ơ NG

Huế , tháng 12 năm 2019×