Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện trường đại học y dược huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 153 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

Formatted: Font: 15 pt, Not Bold, Font color:
Red
Formatted: Left: 1.18", Right: 0.98", Top:
0.98", Bottom: 0.98", Top: (Thin-thick medium
gap, Custom Color(RGB(0,0,153)), 4.5 pt Line
width, Margin: 1 pt Border spacing: ), Bottom:
(Thick-thin medium gap, Custom
Color(RGB(0,0,153)), 4.5 pt Line width,
Margin: 1 pt Border spacing: ), Left:
(Thin-thick medium gap, Custom
Color(RGB(0,0,153)), 4.5 pt Line width,
Margin: 4 pt Border spacing: ), Right:
(Thick-thin medium gap, Custom
Color(RGB(0,0,153)), 4.5 pt Line width,
Margin: 4 pt Border spacing: )
Formatted: Font: 15 pt, Font color: Custom
Color(RGB(0,0,153))

TRƯ Ơ NG THOẠ I THY ANH

Formatted: Font color: Custom
Color(RGB(0,0,153))
Formatted: Font: 15 pt, Font color: Custom
Color(RGB(0,0,153))
Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 20 ptĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A BỆ NH NHÂN NỘ I TRÚ

Formatted: Font color: Custom
Color(RGB(0,0,153))

VỀ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ Y TẾ TẠ I BỆ NH VIỆ N
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C Y DƯ Ợ C HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

Formatted: Font: 20 pt, Font color: Red

Formatted: Font: 20 pt

Formatted: Font: 11 pt

HUẾ , NĂM 2020

Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom
Color(RGB(0,0,153))×