Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

Dethi Hoa9doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.6 KB, 6 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG PTDTBT - THCS TRÀ MAI NĂM HỌC 2014-2015 Họ và tên: ........................................... MÔN: Hóa học 9 Lớp: 9 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Nhận xét của giáo viên. I. Trắc nghiệm:(3.0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng. Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.. Câu 1. Muối cacbonat nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH tạo muối trung hòa và nước: A. NaHCO3. B. Na2CO3. C.CaCO3. D. ZnCO3. Câu 2. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của: A. Số thứ tự. B. Nguyên tử khối. C. Điện tích hạt nhân nguyên tử. D. Số nơtron. Câu 3. Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl. Số công thức cấu tạo của hợp chất là: A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 4. Chất nào sau đây vừa tham gia phản ứng cộng vừa tam gia phản ứng thế ? A. metan B. Benzen C. axetilen D. Etilen Câu 5. Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải A. Tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần. B. Tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần. C. Tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần. D. Tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần. Câu 6. Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ? A. C2H6O, CH4, C2H2. B. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Br. C. C2H4, C3H7Cl, CH4. D. C2H6O, C3H8, C2H2. Câu 7. Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng ? A. C2H4 , CH4 B. C2H4 , C6H6. C. C2H4 , C2H2 D. C2H2 , C6H6 . Câu 8. Trong số các chất hữu cơ sau, chất nào tác dụng với dung dịch Brom: A. CH2 = CH – CH3 B. CH3 – CH2 – CH3 C. CH3- CH3 D. CH3-CH2-OH Câu 9. Công thức cấu tạo của rượu etylic là: A. CH2-CH3-OH. B. CH3-CH3-OH. C. CH2-CH2-OH. D. CH3-CH2-OH Câu 10. Thành phần chính của xi măng là: A. Canxi silicat và natri silicat. B. Nhôm silicat và kali silicat. C. Canxi silicat và canxi aluminat D. Nhôm silicat và canxi silicat. Câu 11. Các CTHH: C2H2, C2H4, CH4, C6H6 có tên gọi lần lượt là: A. Axetilen, etilen, metan, bebzen. B. Axetilen, benzen, metan, etilen. C. Metan, benzen, etilen, axetilen. D. Etilen, metan, benzen, axetilen. Câu 12. Khí CH4 lẫn khí CO2. Để làm sạch khí CH4 ta dẫn hỗn hợp khí qua: A. Dung dịch H2SO4 B. Dung dịch Br2 C. Khí Cl2 D. Dung dịch Ca(OH) 2 II. Tự luận: (7.0 điểm) Câu 1. (1.5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt hai lọ hóa chất mất nhãn sau: C2H5OH và CH3COOH. Câu 2. (2.5 điểm) Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ dồ phản ứng dưới đây ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): C12 H 22O11  (1)  C6 H 12 O6  (2)  C2 H 5OH  (3)  CH 3COOH  (4)  CH 3COOC2 H 5.

(2) Câu 3. (2.0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 30 gam hợp chất hữu cơ A thu được 44 gam CO 2 và 18 gam H2O. a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào ? b) Xác định CTPT của A biết khối lượng mol của A là 60 gam. Câu 4. (1.0 điểm) Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%. Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng. (Cho biết Na = 23, H = 1; C = 12; O = 16) BÀI LÀM .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

(3) .................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

(4) KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 Môn Hóa học 9 Hướng dẫn chấm. I. TRẮC NGHIỆM. CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. ĐÁP ÁN A B D B C B C A D C A D Dùng quỳ tìm nhận biết CH3COOH. Còn lại là rượu etylic. ĐIỂM 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.75đ 0.75đ. C12 H 22O11  H 2O  axit  C6 H12O6  C6 H12O6 to. 2. 0.75đ 0.5đ 0.5đ. menruou 2 30  32o C mengiâm 2. C6 H12 O6      2C H 5OH  2CO2. C2 H 5OH  O     CH 3COOH+H 2O 4d  H2 SO   CH 3COOC2 H 5  H 2O CH 3COOH+C2 H 5OH   o. 0.75đ. t. a. mC = 12g; mH = 2g mC + mH = 14g < mA = 30g  HCHC A chứa C; H; O  mO=16g b. Đặt CT A là CxHyOz. II. TỰ LUẬN. 3. ta có tỉ lệ:. 12 x y 16 z M A    mC mH mO mA. 12 x y 16 z 60    12 2 16 30. Suy ra x = 2; y = 4; z = 2. Thay x, y, z ta được CTHH HCHC A là C2H4O2. 1đ. Hay 1đ.

(5) Theo đề ta có. nCH3COOH = 100 x 12/ 100 x60 = 0.2mol CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O 4. Theo PTHH ta có số mol của NaHCO3: nNaHCO3 = 100 x 12/ 100 x60 = 0.2 mol. - Khối lượng NaHCO3 đã dùng là: m = n x M= 0.2 x. 84 = 16.4gam. 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ.

(6) Nội dung. 1. Phi kim – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Số câu Số điểm Tỉ lệ. 2.Hiđroca cbon – Nhiên liệu Số câu Số điểm Tỉ lệ. 3. Dẫn xuất của hiđrocacb on - Polime. KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Hóa học 9 Khung ma trận đề Mức độ Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL - Tính chất Sự biến đổi của muối tính chất cacbonat. của các - Nguyên nguyên tố tắc sắp xếp trong bảng các nguyên tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn. - Thành phần chính của ximăng 3 1 0.75đ 0.25đ 7.5% 2.5% - Phân biệt được - Viết - Dùng hiđrocacbon và dẫn CTCT của phương xuất của hiđrocacbon các hợp chất pháp giải - Phản ứng đặc trưng hữu cơ. bài tập của các hợp chất hữu xác định cơ. CTPT - Gọi được tên của HCHC hợp chất để giải. - Nhận biết chất 7 1 1 1.75đ 0.25đ 2.0đ 17.5% 2.5% 20% - Phân biệt rượu - Viết Dựa vào etylic và axit axetic PTHH PTHH để dựa vào tính chất đặc dựa vào tính khối trưng. tính của 1 chất chất khác hóa học của các chất.. Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng. 1 1.5đ 15 % 10 4.0đ 40%. 1 2.5đ 25% 5 3.0 đ 30%. 1 1đ 10% 1 2.0 đ 20%. 1 1.0đ 10%. Tổn. 4 1đ 10 %. 1 2.0đ 40%. 1 2.0đ 50% 13 10đ (100% ).

(7)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×