Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nước uống đóng chai ion health tại công ty cổ phần cấp nước thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 133 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N LÊ NAM LONG

GIẢ I PHÁP ĐẨ Y MẠ NH TIÊU THỤ SẢ N PHẨ M
NƯ Ớ C UỐ NG ĐĨNG CHAI ION-HEALTH
TẠ I CƠNG TY CỔ PHẦ N CẤ P NƯ Ớ C
THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SỸ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×