Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Hoàn thiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế tại chi cục thuế huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 124 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRƯ Ơ NG VĂN TÁ

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC TUN TRUYỀ N VÀ HỖ

TRỢ

NGƯ Ờ I NỘ P THUẾ TẠ I CHI CỤ C THUẾ HUYỆ N HƯ Ớ NG HÓA,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. NGUYỄ N LÊ HIỆ P

HUẾ , 2020×