Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 126 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHAN TRỌ NG CƯ Ờ NG

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ
CÁN BỘ

CÔNG CHỨ C TẠ I CỤ C DỰ

TRỮ

NHÀ NƯ Ớ C KHU VỰ C BÌNH TRỊ THIÊN
Chuyên ngành : Quả n lý kinh tế
Mã số

: 83 10 110

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. TRẦ N VĂN HÒA

HUẾ , 2019×