Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 108 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ ĐÌNH PHÚ

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ
TÀI CHÍNH TẠ I SỞ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O

TỈ NH QUẢ NG TRỊ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. BÙI ĐỨ C TÍNH

HUẾ , 2020×