Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 127 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N QUANG THÀNH

GIẢ I PHÁP HUY ĐỘ NG VỐ N ĐẦ U TƯ

THỰ C HIỆ N

CHƯ Ơ NG TRÌNH MỤ C TIÊU QUỐ C GIA XÂY DỰ NG
NÔNG THÔN MỚ I Ở

THỊ XÃ QUẢ NG TRỊ ,

TỈ NH QUẢ NG TRỊ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. NGUYỄ N LÊ HIỆ P

HUẾ , 2020×