Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

Giải quyết việc làm cho lao động phụ nữ người dân tộc thiểu số tại huyện đakrông, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (987.97 KB, 107 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHẠ M THỊ TIÊN AN

GIẢ I QUYẾ T VIỆ C LÀM CHO LAO ĐỘ NG PHỤ NỮ
NGƯ Ờ I DÂN TỘ C THIỂ U SỐ

TẠ I HUYỆ N ĐAKRÔNG,

TỈ NH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ QUẢ N LÝ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2020×