Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (843.99 KB, 113 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HOÀNG THỊ NGỌ C NHUNG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC ĐÀO TẠ O, BỒ I DƯ Ỡ NG
CÁN BỘ , CÔNG CHỨ C CẤ P XÃ HUYỆ N VĨNH LINH,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ
CHYÊN NGHÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. LÊ NỮ

HUẾ , 2020

MINH PHƯ Ơ NG×