Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội huyện đakrông, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (702.47 KB, 105 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

BÙI THỊ HOÀNG OANH

PHÁT TRIỂ N DỊ CH VỤ BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I TỰ
NGUYỆ N TẠ I BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I HUYỆ N ĐAKRÔNG,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. PHAN KHOA CƯ Ơ NG

HUẾ , 2020×