Tải bản đầy đủ (.pdf) (563 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý quỹ công chuyên dùng trên địa bàn thành phố mỹ tho ttỉnh tiền giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.41 MB, 563 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHẠ M THỊ LỤ A

Formatted: Font: 15 pt, Font color: Custom
Color(RGB(0,0,204))
Formatted: Top: (Thin-thick medium gap,
Custom Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line
width, Margin: 1 pt Border spacing: ),
Bottom: (Thick-thin medium gap, Custom
Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width,
Margin: 1 pt Border spacing: ), Left:
(Thin-thick medium gap, Custom
Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width,
Margin: 4 pt Border spacing: ), Right:
(Thick-thin medium gap, Custom
Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width,
Margin: 4 pt Border spacing: )
Formatted: Font: 15 pt

HỒN THI Ệ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG
TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO TỈ NH TIỀ N GI ANG

HOÀN THIỆ N CÔNG TÁC QUẢ N LÝ THU, CHI QUỸ CÔNG
CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO,
TỈ NH TIỀ N GIANGFormatted: Font: 16 pt, Font color: Red,
Dutch (Netherlands), Expanded by 0,1 pt
Formatted: Font: 1 pt, Font color: Black,
Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li,
No widow/orphan control
Formatted: Font: 1 pt, Font color: Black,
Vietnamese (Vietnam), Not Expanded by /
Condensed by
Formatted: Font: 1 pt, Font color: Black,
Not Expanded by / Condensed by

Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số :8 31 01 10

Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li,
Tab stops: Not at 3,44 cm + 4,12 cm
Formatted: Font: 1 pt, Font color: Black,
Vietnamese (Vietnam)
Formatted: Dutch (Netherlands)

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

Formatted: Font: 16 pt, Font color: Custom
Color(RGB(0,0,204)), Dutch (Netherlands),
Expanded by 0,1 pt
Formatted: Right: 0 cm, Line spacing:
Multiple 1,3 li
Formatted: Font: 26 pt

Formatted: Font: 13 pt

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. TRẦ N THỊ BÍCH NGỌ C

Formatted

... [1]

Formatted: Font: 21 pt
Formatted: Vietnamese (Vietnam)
Formatted

... [2]

Formatted: Vietnamese (Vietnam)
Formatted

... [3]

Formatted: Font: 15 pt

HU , 2019

Formatted

... [4]

Formatted


... [5]×