Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Đánh giá sự hài lòng của du khách quốc tế đối với dịch vụ du lịch cộng đồng ở phong nha – kẻ bàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 93 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂ N
-----

Formatted: Left, Space After: 10 pt, Line
spacing: Multiple 1.15 li, Tab stops: Not at
0.53"
Formatted: Font: 12 pt, Not Bold
Formatted: Top: 0.98", Bottom: 0.98",
Header distance from edge: 0.59", Footer
distance from edge: 0.59"
Formatted: Tab stops: 0.53", Left

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
Formatted: Font: 15 pt, Font color: Auto

ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A DU KHÁCH QUỐ C TẾ

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt,
Tab stops: 0.53", Left
Formatted: Font: 16 pt, Font color: Auto

ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ DU LỊ CH CỘ NG ĐỒ NG

Formatted: Font: 16 pt, Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto

PHONG NHA – KẺ BÀNG

Formatted: Font: 16 pt, Font color: Auto
Formatted: Font: 19 pt

Sinh viên thự c hiệ n:

Formatted: Tab stops: 0.53", Left

LÊ THỊ LÀI
Formatted: Centered, Tab stops: 0.53", Left

Formatted: Font: 25 pt×