Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
GIẢ I PHÁP THU HÚT VỐ N ĐẦ U TƯ PHÁT TRIỂ N CƠ
SỞ HẠ TẦ NG GIAO THÔNG ĐƯ Ờ NG BỘ HUYỆ N
PHÚ LỘ C, TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

Sinh viên thự c hiệ n:
CÁI THỊ NỮ

Niên khóa: 2015-2019×