Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Hoàn thiện công tác kiếm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước huyện minh hóa, quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 127 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHAN VĨNH HỒNG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SỐT
CHI THƯ Ờ NG XUYÊN TẠ I KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C
HUYỆ N MINH HĨA, QUẢ NG BÌNH

LUẬ N VĂN THẠ C SĨKHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×