Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Giải pháp thu hút vốn đầu tưphát triển du lịch tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 121 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ MAI

GIẢ I PHÁP THU HÚT VỐ N ĐẦ U TƯ
PHÁT TRIỂ N DU LỊ CH TỈ NH QUẢ NG BÌNH

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×