Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Công tác thẩm định các dự án của sở khoa học công nghệ tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1017.27 KB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂ N
---------------------

BÙI THỊ HỒ NG YẾ N
CÔNG TÁC THẨ M ĐỊ NH CÁC DỰ

ÁN CỦ A SỞ

KHOA HỌ C CÔNG NGHỆ TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CHUYÊN NGÀNH: KẾ HOẠ CH – ĐẦ U TƯ

Thừ a Thiên Huế , năm 2020×