Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (947.19 KB, 125 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N ĐÌNH KHÁNH

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N TRỊ NGUỒ N
NHÂN LỰ C TẠ I CÔNG TY XĂNG DẦ U
QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×