Tải bản đầy đủ (.pdf) (78 trang)

Tình hình thu hút vốn đầu tư (oda) của tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2013 – 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (907.81 KB, 78 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
TÌNH HÌNH THU HÚT VỐ N ĐẦ U TƯ

(ODA) CỦ A

TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠ N 2013 – 2017

NGUYỄ N THỊ Ý NHI

NIÊN KHÓA 2015 – 2019×