Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư trong xấy dựng nông thôn mới của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (880.57 KB, 91 trang )

ĐẠI HỌC KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

́
̣c K

in

h́H----- -----

ho

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ại

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG

TỈNH QUẢNG BÌNH

ươ
̀ng

Đ

XẤY DỰNG NƠNG THƠN MỚI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH,

Giảng viên hướng dẫn:

Đặng Thị Ngọc Ánh

PGS.TS Phan Văn Hòa

Tr

Sinh viên thực hiện:

Lớp: K49D – KHĐT
Niên khóa: 2015 – 2019

Huế, tháng 12 năm 2018


GVHD: PGS. TS. Phan Văn Hịa

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Được sự phân công của quý thầy cô trong khoa Kinh tế và Phát triển, Trường
Đại học Kinh tế Huế, sau thời gian thực tập tốt nghiệp tại phịng Nơng nghiệp và phát

triển nông thôn huyện Quảng Trạch, em đã hồn thành đề tài “Tình hình huy động và
sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng Nông thôn mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh

́Quảng Bình”. Để hồn thành đề tài này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em cũng đã

́H

nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bác, các cô chú, anh chị trong đơn vị cơ quan.
Trước tiên cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáotrường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình dạy dỗ chúng em trong suốt thời gian học tập

h

tại trường. Đặc biệt là giảng viên hướng dẫn PGS.TS Phan Văn Hồ đã tận tình giúp

̣c K

thời gian thực tập, nghiên cứu.

in

đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để em làm tốt bài thực tập tốt nghiệp trong suốt quãng


Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tồn bộ các cơ chú, anh chị

ho

trong UBND huyện Quảng Trạch, đặc biệt là các cô chú ở phịng Nơng nghiệp và phát
triển nơng thơn đã tạo mọi điều kiện để em có thể hồn thành kỳ thực tập tốt nghiệp

ại

tại quý cơ quan. Mặc dù số lượng công việc trong cơ quan rất nhiều, nhưng vẫn dành

Đ

thời gian để hướng dẫn em rất nhiệt tình.

g

Tuy nhiên vì kiến thức chun mơn cịn hạn chế và bản thân em còn thiếu nhiều

ươ
̀n

kinh nghiệm thực tiễn, nên nội dung báo cáo khơng tránh khỏi những thiếu sót, em rất
mong nhận được sự góp ý, chỉ dạy thêm của q thầy cơ cùng tồn thể cán bộ tại cơ sở

Tr

đơn vị để bài báo cáo được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn!.
Huế, tháng 12 năm 2018

Sinh viên thực hiện
Đặng Thị Ngọc Ánh

SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh

i


GVHD: PGS. TS. Phan Văn Hịa

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ i
MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU..................................................v
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................ vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ................................................................... vii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii

́PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1

́H

1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................2
2.1. Mục tiêu tổng quát....................................................................................................2

h

2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2

in

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2

̣c K

3.1. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2
3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2

ho

4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2
5. Kết cấu đề tài..............................................................................................................3

ại

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................4

g

Đ


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU
TƯ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH,
TỈNH QUẢNG BÌNH....................................................................................................4

ươ
̀n

1.1. Cơ sở lí luận.............................................................................................................4
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................................4

Tr

1.1.1.1. Khái niệm nông thôn, nông thơn mới và chương trình nơng thơn mới..............4
1.1.1.2. Khái niệm nguồn vốn đầu tư ..............................................................................5
1.1.1.3. Phân loại nguồn vốn đầu tư ................................................................................6
1.1.1.4.Vai trò của nguồn vốn đầu tư với phát triển kinh tế nói chung và xây dựng
nơng thơn mới nói riêng ..................................................................................................8
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng
nông thôn mới................................................................................................................10
1.1.2.1. Điều kiện và tiềm lực của địa phương..............................................................10
1.1.2.2. Năng lực quản lý, lãnh đạo của cán bộ.............................................................10

SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh

ii


GVHD: PGS. TS. Phan Văn Hịa


Khóa luận tốt nghiệp

1.1.2.3. Ý thức tham gia đóng góp của cộng đồng........................................................10
1.1.2.4. Cơ chế và chính sách trong huy động và sử dụng nguồn lực cho xây dựng
nông thôn mới................................................................................................................11
1.1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến chương trình xây dựng nơng thôn mới......11
1.1.3.1. Sự cần thiết xây dựng nông thôn mới...............................................................11
1.1.3.2. Vai trị của việc xây dựng nơng thơn mới đối với phát triển kinh tế xã hội.....12
1.1.3.3. Nội dung chương trình xây dựng nơng thơn mới .............................................13

́1.1.3.4. Nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới ...........................................................16
1.1.4. Một số chỉ tiêu huy động vốn đầu tư cho phát triển nông thôn mới ...................18

́H

1.2. Cơ sở thực tiễn .....................................................................................................191.2.1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của một số nước trên thế giới................19
1.2.2. Tình hình xây dựng nơng thơn mới ở nước ta.....................................................20

in

h


1.2.3. Tình hình xây dựng nơng thơn mới ở tỉnh Quảng Bình ......................................21

̣c K

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH,
TỈNH QUẢNG BÌNH..................................................................................................24

ho

2.1. Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu.............................................................24
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................24

ại

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................................28

Đ

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động ...........................................................................28
2.1.2.2. Tình hình kinh tế ..............................................................................................30

ươ
̀n

g

2.1.2.3. Tình hình xã hội................................................................................................32
2.2. Tình hình thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về chương trình xây dựng nơng thôn
mới tại huyện Quảng Trạch........................................................................................34


Tr

2.2.1. Kết quả đạt chuẩn theo tiêu chí xã.......................................................................34
2.2.2. Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí ...................................................................36
2.3. Tình hình huy động vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới tại huyện
Quảng Trạch giai đoạn 2015 -2017 ............................................................................38
2.3.1. Kết quả huy động vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới ............................38
2.3.2. Thực trạng huy động vốn phân theo từng nguồn vốn .........................................41
2.3.2.1. Vốn ngân sách nhà nước ..................................................................................41
2.3.2.2. Vốn tín dụng .....................................................................................................43
2.3.2.3. Vốn từ các doanh nghiệp, dự án, tổ chức .........................................................43
SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh

iii×