Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Phân tích các rủi ro trong quy trình sản xuất tại nhà máy may i của công ty cổ phần dệt may huế giai đoạn 2016 – 2018

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (734.85 KB, 82 trang )

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

in

h


́H


́

-----------------------------⁂----------------------------

ho

̣c K

HỒNG THỊ THANH NGA

PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Đ
ại

TẠI NHÀ MÁY MAY I CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUN NGÀNH: KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯTr

ươ

̀ng

DỆT MAY HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 -2018

Niên khóa: 2016 – 2020
×