Tải bản đầy đủ (.pdf) (55 trang)

Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần phân bón đại nam, thành phố hồ chí minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (723.91 KB, 55 trang )

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂ N
***

***

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢ N PHẨ M CỦ A CƠNG TY
C PH N PHÂN BĨN

I NAM, THÀNH PH H CHÍ MINH

TRẦ N THỊ BÍCH HỢ P

Khóa họ c: 2015 - 2019×