Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

Hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (636.92 KB, 66 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
HIỆ U QUẢ KINH DOANH CỦ A CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M HỮ U
HẠ N MỘ T THÀNH VIÊN THỰ C PHẨ M HUẾ
Sinh viên thự c hiệ n:

Giáo viên hư ớ ng dẫ n:

Trư ơ ng Đình Thơng

Th.S. Lê Sỹ Hùng

Lớ p: K49A – KHĐT
Niên khóa: 2015 – 2019

Huế , tháng 12/2018
SVTH: Trư ơ ng Đình Thơng

i×