Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với hoạt động dịch vụ tại bệnh viện trung ương huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1021.49 KB, 107 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LƯ Ơ NG BẢ O TIẾ N

HOÀN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ TÀI CHÍNH
ĐỐ I VỚ I HOẠ T ĐỘ NG DỊ CH VỤ
TẠ I BỆ NH VIỆ N TRUNG Ư Ơ NG HUẾ

Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. TRẦ N VĂN HÒA

HUẾ , 2020×