Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện gio linh, quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1002 KB, 109 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐAI HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THANH BÌNH

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN
TẠ I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆ P VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆ T NAM
CHI NHÁNH HUYỆ N GIO LINH, QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×