Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại uỷ ban nhân dân huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (912.91 KB, 104 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
---------

----------

LÊ NGUYỄ N NGỌ C VŨ

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÁN BỘ

CÔNG CHỨ C,

VIÊN CHỨ C TẠ I UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆ N LỆ THỦ Y,
TỈ NH QUẢ NG BÌNH
Chun ngành: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Mã số : 8 34 01 01

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS NGUYỄ N XUÂN KHOÁT

HUẾ , 2019×