Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (908.62 KB, 101 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HOÀNG THỊ HUYỀ N

GIẢ I PHÁP THU HÚT VỐ N ĐẦ U TƯ
VÀO CÁC KHU KINH TẾ TỈ NH QUẢ NG TRỊ

Chuyên ngành : Quả n lý kinh tế
Mã số

: 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. TRẦ N THỊ BÍCH NGỌ C

HUẾ , 2019×