Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (892.5 KB, 114 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

MAI THỊ BÍCH HÀ

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ THU THUẾ
THU NHẬ P DOANH NGHIỆ P ĐỐ I VỚ I DOANH NGHIỆ P
NGOÀI QUỐ C DOANH TRÊN ĐỊ A BÀN
HUYỆ N TUN HĨA, TỈ NH QUẢ NG BÌNH

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×