Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Hoàn thiện công tác thanh kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ở cục thuế tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (855.77 KB, 109 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HỒ

MINH HOÀNG

HOÀN THIỆ N CÔNG TÁC THANH KIỂ M TRA
THUẾ ĐỐ I VỚ I DOANH NGHIỆ P Ở

CỤ C THUẾ

TỈ NH QUẢ NG TRỊ

Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế
Mã số

: 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS. TS. TRẦ N VĂN HÒA

HUẾ , 2019
×