Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án huyện lệ thủy,quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (797.33 KB, 119 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N TIẾ N DŨNG

QUẢ N LÝ DỰ ÁN ĐẦ U TƯ XÂY DỰ NG CƠ BẢ N TỪ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C TẠ I BAN QUẢ N LÝ CÁC DỰ

ÁN

HUYỆ N LỆ THỦ Y

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. BÙI DŨNG THỂ

Huế , 2019×