Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại kho bạc nhà nước tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (785.74 KB, 101 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
---------

---------

PHẠ M THỊ THUÝ HUYỀ N

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÁN BỘ ,
CÔNG CHỨ C TẠ I KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

Chuyên ngành : QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số

: 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. PHAN KHOA CƯ Ơ NG

HUẾ , 2019
×