Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện đông giang, tỉnh quảng nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (715.53 KB, 112 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

GIRI THÁI SƠ N

GIẢ I PHÁP GIẢ M NGHÈO TRÊN ĐỊ A BÀN
HUYỆ N ĐÔNG GIANG, TỈ NH QUẢ NG NAM

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ

: 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. TRƯ Ơ NG TẤ N QUÂN

HUẾ , 2020×