Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
------------------------

NGUYỄ N VĂN KHANG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ CÁC DỰ

ÁN ĐẦ U TƯ

XÂY DỰ NG CƠ SỞ HẠ TẦ NG TẠ I BAN QUẢ N LÝ DỰ ÁN
ĐẦ U TƯ XÂY DỰ NG KHU VỰ C THỊ XÃ HƯ Ơ NG THỦ Y,
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS. TS. TRƯ Ơ NG TẤ N QUÂN

HUẾ , 2020×