Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Đánh giá tình hình thực hiện luật thuế gtgt và tndn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện a lưới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 142 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
--------

--------

TRƯ Ơ NG HỒ NG QUANG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰ C HIỆ N LUẬ T
THUẾ GTGT VÀ TNDN TẠ I CÁC DOANH NGHIỆ P
NHỎ

VÀ VỪ A TRÊN ĐỊ A BÀN HUYỆ N A LƯ Ớ I

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

HUẾ , 2020×