Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 116 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ DIỆ U HIỀ N

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ ĐẦ U TƯ
XÂY DỰ NG CƠ

BẢ N SỬ

DỤ NG NGUỒ N VỐ N NGÂN SÁCH

NHÀ NƯ Ớ C TRÊN ĐỊ A BÀN HUYỆ N PHONG ĐIỀ N –
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGHÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

HUẾ , 2020×