Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1020.46 KB, 124 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ THÚY KIỀ U

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C HUYỆ N PHONG ĐIỀ N,
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

HUẾ , NĂM 2020×